Select Page

ОСНОВНА ШКОЛА

 „ОЛГА ПЕТРОВ“

Дејана Смиљковића 9

11213 Падинска Скела

Брoj: 1923/1

Датум: 01.11.2018. године

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Олга Петров“ из Падинске Скеле, ЈН 1.2.1/18.

Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Олга Петров“ из Падинске Скеле, ЈН 1.2.1/18.

Измена конкурсне документације  је следећа:

ПОГЛАВЉЕ III, стр. 10

УМЕСТО:

ПАРТИЈА БРОЈ 4

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

I, II, III и IV РАЗРЕДА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ“

ШКОЛСКЕ 2018/2019.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

ПАРТИЈА БРОЈ 4

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

I, II, III и IV РАЗРЕДА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „OЛГА ПЕТРОВ“

ШКОЛСКЕ 2018/2019.

ПОГЛАВЉЕ V, стр. 17-18

УМЕСТО:

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела: ,,Понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр. 1.2.1/18 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.11.2018. године до 10.30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана 09.11.2018. године у 11.00 часова у  просторијама школе: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела: Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела: ,,Понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр. 1.2.1/18 НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.11.2018. године до 10.30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана 13.11.2018. године у 11.00 часова у  просторијама школе: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела: Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Измена конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ