Select Page

ОСНОВНА ШКОЛА

 „ОЛГА ПЕТРОВ“

Дејана Смиљковића 9

11213 Падинска Скела

Брoj: 2131/5

Датум: 06.12.2019. године

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Олга Петров“ из Падинске Скеле, ЈН 1.2.1/19.

Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основнe школe „Олга Петров“ из Падинске Скеле, ЈН 1.2.1/19.

Измена конкурсне документације  је следећа:

ПОГЛАВЉЕ IV, стр. 13

ДОДАЈЕ СЕ:

7) Да у моменту подношења понуде поседује потврду о предрезервацији објекта за реализацију пролазног ручка, којa мора гласити на име школе и за тражени датум.

ПОГЛАВЉЕ IV, стр. 17

ДОДАЈЕ СЕ:

7) Да у моменту подношења понуде поседује потврду о предрезервацији објекта за реализацију пролазног ручка, којa мора гласити на име школе и за тражени датум.

Доказ:

  • Као доказ понуђач прилаже документ о предрезервацији објекта за реализацију пролазног ручка, на име школе за тражени датум – фотокопија.

ПОГЛАВЉЕ V, стр. 18

УМЕСТО:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.12.2019. године до 11.30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана 12.12.2019. године у 12.00 часова у  просторијама школе: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела: Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.12.2019. године до 11.30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана 17.12.2019. године у 12.00 часова у  просторијама школе: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела: Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

ПОГЛАВЉЕ V, део: понуда мора да садржи, стр. 19

ДОДАЈЕ СЕ:

16. Доказ о испуњености додатних услова:

– Као доказ понуђач прилаже документ о предрезервацији објекта за реализацију пролазног ручка, на име школе за тражени датум – фотокопија.

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Измена конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ