Select Page

ОСНОВНА ШКОЛА

 „ОЛГА ПЕТРОВ“

Дејана Смиљковића 9

11213 Падинска Скела

Број: 334

Датум: 14.03.2017. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Олга Петров“ из Падинске Скеле

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга

 – извођење наставе у природи

за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле

ЈН бр. 1.2.1/17

 1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела.
 2. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење наставе у природи.
 • Назив из Општег речника набавке: Услуге организације путовања.
 • Oзнака из Општег речника набавки: 63516000.
 • Уговорена вредност без ПДВ- а (дин.): 466.141,55 динара.
 • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 • Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.
 • Највиша и најнижа понуђена јединична цена код прихватљивих понуда:
 1. Liberty Travel d.o.o. из Београда, понуђена цена………….………….. 13.318,33 дин.
 • Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.03.2017. године.
 1. Датум закључења уговора: 10.03.2017. године.
 1. Основни подаци о добављачу:

Liberty Travel d.o.o., Булевар револуције 34, 11000 Београд, матични број: 20421975, ПИБ: 105590568.

 1. Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза.
 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.