Select Page

ОСНОВНА ШКОЛА

 „ОЛГА ПЕТРОВ“

Дејана Смиљковића 9

11213 Падинска Скела

Брoj: 2132/1

Датум: 06.12.2019. године

На основу члана  63. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основнe школe „Олга Петров“ из Падинске Скеле

о б ј а в љ у ј е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о продужењу рока за подношење понуда

1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела.

2. Интернет страна наручиоца: www.osolgapetrov.edu.rs.

3.- Врста наручиоца: Просвета.

4.-Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи.

5.- Ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања.

6.- Датум објављивања позива за подношење понуда: 04.12.2019. године.

7.- Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 06.12.2019. године.

8.- Разлог за продужење рока: Измена и допуна конкурсне документације бр. 2131/5 од 06.12.2019. године.

9.- Време и место за подношење понуда (нови рок): Рок за подношење понуда је до 17.12.2019. године до 11.30 часова. Понуде се достављају на адресу: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела.

10.- Време и место отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 17.12.2019. године у 12.00 часова, на адреси: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела.

   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ