Select Page
ОСНОВНА ШКОЛА  „ОЛГА ПЕТРОВ“ Дејана Смиљковића 9 11213 Падинска Скела Број: 295/5 Датум: 09.03.2017. године  

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 186/5 од 20.02.2017. године и Извештаја Комисије за спровођење јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 294/1 од 09.03.2017. године, директор Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

у поступку јавне набавке мале вредности услуга

  – извођење наставе у природи,

за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле

ЈН бр. 1.2.1/17

I – Додељује се уговор:

  • понуђачу:Liberty Travel d.o.o., Булевар револуције 34, 11000 Београд, број понуде301/17 од 01.03.2017. године.

Образложење:

            На основу Плана јавних набавки за 2017. годину, директор Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле,  донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 186/5 од 20.02.2017. године, за набавку услуга – извођење наставе у природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.1/17.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 24.02.2017. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

До истека рока за подношење понуда, 06.03.2017. године до 11:00 часова, на адресу наручиоца приспелa је 1 (једна) понуда следећег понуђача:

Ред. бр.  Број и датум понуде  Назив или шифра понуђача    Датум пријема    Час пријема
1.301/17 од 01.03.2017. год.Liberty Travel d.o.o., Булевар револуције 34, 11000 Београд02.03.2017. год.10:30

Неблаговремених понуда није било.

Након спроведеног поступка отварања понуда, Комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 187/5 од 20.02.2017. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 268/1 од 06.03.2017. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 294/1 од 09.03.2017. године, Kомисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

II – Подаци о јавној набавци:

1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела.

2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/17.

3. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење наставе у природи.

4. Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.

5. Ознака из Општег речника набавки: 63516000.

6. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

7. Подаци у финансијском плану за 2017. годину: конто – 423911.

8. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 550.000,00 динара.

9. Критеријум за оцењивање понуде је: Најнижа понуђена цена.

10. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

  1. Liberty Travel d.o.o. из Београда, понуђена цена………….….………. 13.318,33 дин.

Рок важења понуде: 120 (стодвадесет) дана.

Рок плаћања: У месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене.

11.Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 294/1 од 09.03.2017. године.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала да је повољна понуда следећег понуђача:

  • Liberty Travel d.o.o., Булевар револуције 34, 11000 Београд

Јединична цена по ученику за услугу – настава у природи износи 13.318,33 динара без ПДВ-а, односно 13.490,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 120 (стодвадесет) дана и рок плаћања – у месечним ратама. Последња рата плаћа се у року од 45