Select Page

ОСНОВНА ШКОЛА

„ОЛГА ПЕТРОВ“

Дејана Смиљковића 9

11213 Падинска Скела

Број: 1050/1                  

Датум: 14.06.2018. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основнa школa „Олга Петров“ из Падинске Скеле објављује

О Б А  В Е  Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара

– електрична енергија,

 за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле

ЈН бр. 1.1.1/18

 1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа ,,Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела.
 • Интернет страна наручиоца: www.osolgapetrov.edu.rs  .
 • Врста наручиоца: Просвета.
 • Предмет јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.
 • Назив из Општег речника набавке: Електрична енергија.
 • Ознака из Општег речника набавки: 09310000.
 • Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): 733.333,00 дин.

Уговорена вредност је до износа процењене вредности.

 • Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“.
 • Број примљених понуда: 1 (једна) понуда.
 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

1) ЈП ЕПС Београд, Београд, понуђена цена ……………………..….. 355.162,28 дин.

 • активна енергија (виша тарифа): 5,74 дин.
 • активна енергија (нижа тарифа): 3,64 дин.
 • активна енергија (јединствена тарифа): 5,16 дин.
 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.03.2018. године.
 1. Датум закључења уговора: 19.04.2018. године.
 1. Основни подаци о добављачу: ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, матични бр.: 20053658, ПИБ: 103920327.
 1. Период важења уговора: 12 месеци.
 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.