Select Page

ОСНОВНА ШКОЛА

 „ОЛГА ПЕТРОВ“

Дејана Смиљковића 9

11213 Падинска Скела

Број: 2324/1

Датум: 20.12.2018. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Олга Петров“ из Падинске Скеле

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга

 – извођење екскурзије и наставе у природи

за потребе Основне школе „Олга Петров“ из Падинске Скеле

Партије број 1 и 2

ЈН бр. 1.2.1/18

 1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела.
 2. Интернет страна наручиоца: www.osolgapetrov.edu.rs.
 1. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи.
 • Назив из Општег речника набавке: Услуге организације путовања.
 • Oзнака из Општег речника набавки: 63516000.
 • Уговорена вредност без ПДВ- а (дин.): 603.282,95 динара.
 • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 • Број примљених понуда: 3 (три) понуда.
 • Највиша и најнижа понуђена јединична цена код прихватљивих понуда:

Партија број 1:

 1. VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o. из Београда, понуђена цена………2.573,33 дин.

Партија број 2:

 1. VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o. из Београда, понуђена цена……...6.830,00 дин.
 1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.
 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.11.2018. године и 23.11.2018. године.
 1. Датум закључења уговора: 14.12.2018. године.
 1. Основни подаци о добављачу: VANJA TRAVEL AGENCY d.o.o, Александра Поповића 15, 11080 Земун, матични број: 20321440, ПИБ: 105124815
 1. Период важења уговора: До извршења уговорених обавеза.
 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Промена броја ученика.