Select Page

Пилот пројекат у школској 2020/21. години: ,,Једносменски рад- Програм за додатну образовно-васпитну подршку развоја ученика у основној школи“ уводи се у подручним одељењима: 

Товилиште – учитељица, Душанка Трубарац : Математичке мозгалице – ,,Развијање логичко-комбинаторних и кретаивних способности ученика, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења и закључивања, развијање способности посматрања, опажања, визуализације и анализирања“.

Глогоњски Рит – учитељица, Данијела Тодоровски: Решите да математику више не грешите – ,,Пружање додатне подршке ученицима са циљем увежбавања задатака и продубљивања знања из математике“.

Ковилово – учитељица, Александра Марић: Сналажење у природи– ,,Оријентиринг- ученици одлазе у ближу околину, пешаче, оријентишу се у простору, сналазе се на мапи, уче о биљкама из непосредног окружења“ 

Бесни Фок – учитељица, Александра Радосављевић: Слободне активности по избору ученика – ,,Развијање свести ученика о сопственој култури и разноликости култура, уважавају значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, посебно укључујући музику“.

 Врбовски – учитељица, Нада Лекић Маневски:Здравствено-васпитне активности –  ,,Стицање вештина уравнотежене исхране, правилног држања тела, пружања прве помоћи“

 Дунавац- учитељица, Наташа Рељин Голе: Додатна образовна подршка, индивидуално или у пару – ,, Ученици уче заједно, индивидуално или у пару са учеником који има исте потребе уз помоћ других ученика и наставника“

ПРОЈЕКАТ: ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОСТВАРЕНОСТИ

ПРОГРАМА: „Хор и оркестар“

Током овог полугоришта програм „Хор и оркестар“ одржавао се понедељком по сат времена у периоду од 10:30-11:30 и  њиме је обухваћено 8 ученика узраста од 1-3. разреда, од тога 2 у првом, 3 у другом и 3 у трећем. Реализовано је 15 сати. Током програма са ученицима су обрађене композиције:Државна химна „Боже правде“, „Пастир са Хиландара“, „Зец копа репу“, „Киша пада“, савладани су  ритмичко мелодијски аранжман „Телеграм“, аранжман песме „ На крај села“. Ученици су на youtube гледали  и изводили  ритмичке аранжмане користећи своје тело као инструмент, правили су ритмичке инструменте (штапиће, звечке). 

Циљеви које сам желела постићи су:

* Развијање музичког укуса, стваралачких способности, спонтаног изражавања, музичког слуха и ритма, развијање гласовних могућности и учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке изражајности . Развијање  гласова, правилно држање, дисање, интонације, изговор и артикулација. 

* Развијање осећања припадности колективу – тимски рад, развијање толеранције, дисциплине, поштовања различитости и правила понашања, развијање одговорности појединца за успех целе групе, стицање самопоуздања, савладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

* Развој опште културе, међусобно разумевање, уважавање  и поштовање. Развијање осетљивости за музичке вредности  упознавањем уметничке традиције и културе свога и других народа

 * Развијање жеље за активним музицирањем и учествовањем у школским приредбама и такмичењима, подстицање смисла за колективно  музицирање и развој критичког мишљења.

Сви циљеви су реализовани, ученици су веома задовољни активностима и својим напретком, радо певају, свирају и изводе музичке аранжмане, а додатна мотивација им је и евентуално учешће на неком од  музичких  такмичења, ако се буде одржавало ове школске године, као и учествовање на школским приредбама.

  Задовољна сам и ја како су прихватили пројекат,  обзиром на услове у којима се пројекат изводи (епидемиолошке мере- ученици често певају са маскама и одржавају дистанцу).

Проблеми са којим сам се сусретала на почетку пројекта се састојао у томе да поједини ученици нису знали шта их очекује на програму, имали су другачија очекивања или нису имали довољно  музичке осетљивости, мада програм похађају и ученици који немају раскошан слух, али воле да певају и поседују ритмичку осетљивост.

Процену успешности програма сам мерила на следећи начин. 

Критеријуми Процена успешности групе 
Одличан Добар Слабо 
1. Учешће чланова тима Сви чланови учествују Учествују само неки чланови Један или два члана доминирају 
2. Како се слажу чланови тима Сви чланови се добро слажу Неки чланови се добро слажу Расправљају се, исмевају друге 
3. Слушају кад други певају Сви пажљиво слушају Неки слушај, неки не Међусобно се не слушају 

Инструмент за ученике- самовредновање рада у групи  и процена продуката програма.

Упиши знак ✔ у одговарајуће поље за сваку тврдњу.

Процена рада у групи 
Лепо смо се слагали и договарали  у групи.
Пажљиво смо слушали једни друге.
Сви чланови групе певају.
Песме  и музички задаци су интересантни.
Свиђа ми се да певам
Свиђа ми се да свирам

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОСТВАРЕНОСТИ

ПРОГРАМА: „Кутак за књижевни тренутак“

Током овог полугоришта програм „Кутак за књижевни тренутак“ одржавао се средом по сат времена у периоду од 10:30-11:30 и  њиме је обухваћено 9 ученика узраста од 2-4. разреда, од тога 4 у другом, 2 у  трећем и 3 у четвртом. Реализовано је 15 сати. Током овог тромесечја ученици су сакупљали књиге (донације из кућних библиотека), сређивале су се полице за књиге, књиге су слагане по жанровима, одвајане су и по разредима (школске лектире), прављени су листићи за евиденцију у које су ученици уписивали каталошке бројеве и књиге су завођене у компјутер, читане су књиге и часописи и прављени су новогодишњи украси и декорације. 

Циљеви које сам желела постићи су:

 *Врши се обука у стицању знања и вештина у обављању библиотечких послова и пружању услуга библиотечким корисницима.

* Практична примена стечених знања и вештина у обављању библиотечких послова и пружању услуга библиотечким корисницима.

Циљеви су реализовани, ученицима се свиђају послови рада у библиотеци,  завођења библиотечког фонда у компјутер, а мало мање прављење картица за књиге.

Проблем са којим смо се сусрели је био тај да смо у новембру кречили и фарбали целу школу, па смо полице,  ормане са  књигама и књиге премештали више пута и пореметили ред који смо имали, тако да смо тај  део посла морали да спроведемо од почетка. Проблем је  што нам је компјутер био заробљен пар седмица. Ученици нису могли да заводе књиге. Остало нам је још да сређујемо под, па се плашим да ће поново да се изгуби  континуитет у раду.

Процену успешности програма сам мерила на следећи начин. 

Критеријуми Процена успешности групе 
Одличан Добар Слабо 
1. Учешће чланова тима Сви чланови учествују Учествују само неки чланови Један или два члана доминирају 
2. Како се слажу чланови тима Сви чланови се добро слажу Неки чланови се добро слажу Расправљају се, исмевају друге 
3. Слушају  упутства и инструкцијеСви пажљиво слушају Неки слушај, неки не Не слушају 

Инструмент за ученике- самовредновање рада у групи  и процена продуката програма.

Упиши знак ✔ у одговарајуће поље за сваку тврдњу.

Процена рада у групи 
Лепо смо се слагали и договарали  у групи.
Сви чланови групе раде задатак који им је додељен. 
Свиђа ми се да уносим назив књиге у компјутер
Свиђа ми се да правим картице за књиге
Свиђа ми се да уписујем књиге у картице
Волим да читам књиге и часописе
Волим да правим декорације

Реализатор програма:

Александра Радосављевић


ОШ ,,Олга Петров”

Издвојено одељење: Дунавац

ПРОЈЕКАТ: ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОСТВАРЕНОСТИ ПРОГРАМА: 

Додатна образовна подршка индивидуално или у пару 

школска 2020/2021.

Циљеви овог програма су пружање додатне образовно-вапитне подршке у учењу и развоју ученика из предмета српски језик, математика и свет око нас/природа и друштво; максималан напредак ученика који се суочавају са тешкоћама у учењу; подршка надареним ученицима; пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са могућностима.

У току првог полугодишта реализоване су следеће активности:

ПредметР.бр. темеТемаПериод реализацијеБрој реализованих сати 
Српски језик1.Азбука и абецеда – два писмасептембар6
Математика4.Рачунање је лако ако знаш какооктобар8
Свет око нас / Природа и друштво 7.Оријентишемо се у простору новембар8
Српски језик 3.Позориштанце децембар6

У овом програму учествује 11 ученика од 1. до 4. разреда ( 1. разред – 3 ученика, 2. разред – 1 ученик, 3. разред – 3 ученика, 4. разред – 4 ученика).

Постављени циљеви пројекта су у потпуности остварени. Ученици су имали могућност да корисно проведу своје слободно време. Кроз занимљиве активности, на интересантан и другачији начин,  ученици су проширивали и обогаћивали знања и развијали вештине у складу са својим узрастом,  интересовањима и могућностима.

Резултати пројекта: 

У оквиру теме Азбука и абецеда – два писма ученици су обновили штампана и писана слова азбуке и абецеде и израдили два паноа. Истраживали су и  проширили  знања о животу и делу Вука Стефановића Караџића, бојили су, цртали и певали песме са овом тематиком.

Кроз тему Рачунање је лако ако знаш како,  у складу са узрастом, ученици су извршавали различите задатке.  Кроз игру су обновили  основне појмове везане за све четири рачунске операције и израдили три  паноа на којима су их представили. 

Током реализовања теме Оријентишемо се у простору  ученици су истраживали како се оријентишемо помоћу природних оријентира, сунца, месеца, часовника и компаса. Ишли смо у шуму и истраживали како се оријентишемо помоћу природних оријентира: проналажење пањева са годовима ради одређивања страна света, маховине на дрвету, мравињака и печурака крај стабала… Ученици су на паноу представили своје истраживање. Након тога су у квизу знања применили научено на конкретним задацима. Обновили су и проширили знања о оријентацији помоћу плана насеља. Ученици су гледали одштампане сателитске снимке Дунавца скинутих са google mapа. На снимцима су  проналазили  школу, своју кућу/зграду, амбуланту, игралиште и остала значајна места у насељу. Помоћу мобилног телефона и интернета објашњено им је како се користе google мапе. Након тога, ученици су цртали  план насеља Дунавац. На њему су приказали све улице, зграде, школу, амбуланту, игралиште и друга битна места. Старији ученици су  цртали, а млађи бојили.  

C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201103_110726.jpg
C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201103_111209.jpg
C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201103_110852.jpg
C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201217_114315.jpg
C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201217_114449.jpg
C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201105_114601.jpg

C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201105_112439.jpg

Кроз тему Позориштанце ученици су вежбали сценско извођење драмских  текстова. Изводили су научене текстове по улогама и изражајно рецитовали научене песме.Након припрема и увежбавања, следило је извођење представе.

C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201217_111447.jpg
C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201217_111637.jpg
C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201217_110232.jpg
C:\Users\Nikola\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_20201217_111121.jpg

После сваке радионице мерено је задовољство и ангажованост ученика чек листом.  Ученици су повремено анкетирани усмено одговарањем на питања шта им се допало више, а шта мање; шта им се није допало, шта би променили или додали итд. Преко 95 % ученика анкетирано усмено и чек листом показује велико интересовање и задовољство за учествовање у пројекту.

Током реализације програма наилазили смо повремено на мање тешкоће које смо у ходу решавали. Током реалиације теме Оријентишемо се у простору  надали смо се да ћемо пронаћи мало више очигледних примера природних оријентира у шуми и околини него што смо пронашли. Тај проблем смо надоместили штампаним материјалом са интернета. Такође, током реализације теме Позориштанце због помереног зимског распуста, који је ове године почео раније, нисмо стигли да направимо костиме, тако да су  ученици доносили од куће оно је одговарало њиховим улогама.

Учитељи:

 Наташа Рељин Голе 

Јована Тошић


ПРОЈЕКАТ: ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

Полугодишњи извештај остварености

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

ОШ ,,Олга Петров”

Насеље: Глогоњски Рит

Учитељи: Данијела Тодоровски и Сузана Марковић

Разред: I5 ,II5, III5, IV5

Назив активности: Решите да математику више не грешите

Време реализације: понедељком и средом,10:30-11:30h

Број обухваћених ученика: 16 

I5 – 3 ученика

II5 – 1 ученик

III5 – 9 ученика

IV5 – 3 ученика

ПРОГРАМ ОБОГАЋЕНОГ ЈЕДНОСМЕНСКОГ РАДА

Циљеви и очекивани исходи активности:

Оспособљавање ученика  за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе. Оспособљавање ученика за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; развијање менталних способности, формирање научног погледа на свет и свестран развој личности ученика.

Циљ активностиИсходи активности
Проширивање знања о рачунским операцијама. Ученици ће бити у стању да примене  основна знања о рачунским операцијама. 
Проширивање и богаћење знања о мерним јединицамаУченици ће бити у стању да:користе поступке мерења дужине предмета и објекта и да уоче  међусобне односе два геометријска објектапримене поступке мерења масе.
Проширивање и обогаћивање знања о:геометријским фигурама и телима (правоугаоник, квадрат, троугао, квадар, коцка и пирамида)правим линијамамерним јединицама и израчунавању површине правоугаоника и квадратаУченици ће бити у стању:да именују геометријске објекте у равни и да користе поступке мерења површине предмета. да упореде и именује геометријске објекте, предмета у окружењу.да примене знање о јединицама мере за дужину и површинуда примене знање о израчунавању површине правоугаоника и квадрата
Упознавање и уочавање функционалних и естецких аспеката облика бића и предметаУченици ће бити у стању да направе фигуру од папира користећи облике квадрата, правоугаоника, круга и троугла.
Редни број ТемаПериод реализацијеНосиоци активностиБрој реализованих сатиНачин праћења реализације
1.Тачним решењем, решавамо проблемесептембарНаставник разредне наставе;ученици од I до IV разредаРадови ученика, анкета за ученике, чек листа
2.„Мерење је лако, када знам како“октобарНаставник разредне наставе;ученици од I до IV разредаРадови ученика, анкета за ученике, чек листа
3.Младе архитекте – „Наша кућица, наша слободица“новембарНаставник разредне наставе;ученици од I до IV разреда5Радови ученика, анкета за ученике, чек листа
4. ОригамидецембарНаставник разредне наставе;ученици од I до IV разреда5Радови ученика, анкета за ученике, чек листа

СЕПТЕМБАР

У оквиру теме „Тачним решењем, решавамо проблеме“, ученици су обнављали знање о рачунским операцијама. Решавањем задатака различитих типова, прилагођених узрасту ученика, откривали су слова, речи, реченице и слике и тиме повезали своје знање о рачунским операцијама са знањем из области граматике, правописа и ликовне културе. Ученицима је ова тема била занимљива, па су дали идеју да сами састављају задатке својим другарима који треба да реше проблем тачним решењем.

ОКТОБАР 

Током октобра у оквиру теме „Мерење је лако, када знам како“, ученици су обнављали и проширивали знање о мерним јединицама и дужима. Мерењем воћа и своје ужине, обнављали су своје знање о мерним јединицама за масу, претварајући мање  јединице мере у веће и обрнуто. Ученици су, у складу са узрастом, решавали задатке и о јединицама мере за дужину. Они су премеравали своје клупе, учионицу, књиге и свеске уз помоћ метра и лењира претварајући мање јединице мере за дужину у веће и веће у мање. Ученици првог разреда су канапом и кораком мерили дужину учионице, стопом растојање између два друга и ширину врата; лактом: дужину стола и табле, а шаком: дужине књиге, свеске, пернице, цртали су уз помоћ лењира геометријске облике. Упоређивали су и процењивали своје резултате. 

НОВЕМБАР

У оквиру теме Младе архитекте – „Наша кућица, наша слободица“ ученици су у складу са узрастом проширивали знања о геометријским облицима (правоугаоник, квадрат, троугао, круг) и геометријским телима (квадар, коцка, пирамида). Ученици првог и другог разреда спајали су тачке правим линијама, цртали дужи, бојили и упоређивали облике. Ученици трећег и четвртог разреда цртали су план куће (унутрашње просторије) примењујући знање о особинама правоугаоника. Цртали су макете кућа. На основу припремљеног плана и извршеног мерења, правили су кућице. Приликом израде плана и модела куће, примењивали су знање о мерним јединицама,  површини правоугаоника и квадрата. Са ученицима је током реализације теме, вођен разговор о томе шта им је било најтеже приликом израде, шта им је било занимљиво и шта су ново сазнали и научили. 

ДЕЦЕМБАР

У децембру ученици су се упознали са темом „Оригами“. На првом часу, упознали су се са појмом оригами и његовом значајном улогом у математици. На другом часу, правили су различите животиње од папира користећи облике правоугаоника, квадрата и троугла. На трећем часу су правили новогодишње украсе, а на четвртом и петом часу 3D честитке. Оригами у математици има важну улогу. Многе аксиоме, теореме и дефиниције је много лакше разумети ако оне добију свој визуелни приказ. Оригами можемо да применимо и у настави математике за визуализацију одређених геометријских појмова. Када се вежба оригами, активира се цео мозак, обе његове хемисфере. Тактилне, моторне и визуелне зоне мозга су стимулисане, побољшава се координација око-рука и фина моторика, меморија, невербално мишљење, пажња, стрпљење, 3D разумевање (сналажење у просторним односима). Машта и креативност раде напорно. Јавља се пријатно расположење и емоције задовољства (понос на свој рад), што утиче на самопоуздање и позитивну слику о себи (код ученика), а развија се и смисао за естетику. Такође, када се ангажују обе руке, покрећу се моторни импулси који активирају део мозга задужен за језик и говор.

Ученици су били веома радознали приликом израде сваке фигуре. Часови су им били занимљиви. Приликом израде 3D честитке ученици су били поносни на свој рад, јер су самостално успели да своју креативност реализују у потпуности.


ОШОлга Петров

Издвојено одељење: Ковилово

ПРОЈЕКАТ: ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

                      ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ОСТВАРЕНОСТИ ПРОГРАМА

                                                СНАЛАЖЕЊЕ У ПРИРОДИ

                                                  Школска 2020/2021. година

 Циљ пројекта је био да ученици усвоје знања о природи,њеним особинама и њеном утицајима на људе као и да се сналазе у природном окружењу.

 У току првог полугодишта у оквиру пројекта реализовали смо  14 активности и то :

Тема:АктивностТрајање
Упознајмо наш крај-Природа-Моје насеље-Радионица- план насеља   8 сати
Оријентација-Стране света-Справа за сналашење –  компас-Сунце упомоћ-Природни оријентири
8 сати
Кроз игру упознајемо природу-Потрага за благом- Игра меморије2 сата
Рекреација-Вежбе у природи-Шетња3 сат
Животињски свет-Мали становници нашег краја-Мало већи становници нашег краја-Велики становници нашег краја 9сати

 У пројекту учествује 15 ученика ( 3 ученика првог разреда, 2 ученика другог разреда. 5 ученика трећег разреда и 5 ученика четвртог разреда)

 Постављени циљеви су испуњени. Ученици су се упознали са природом и животињама у свом окружењу,оспособљени су за оријентацију и сналажење у природи. Кроз игру и рекреацију су на забаван начин  проширили своја знања.

 Резултати пројекта и прилози: 

 У оквиру теме Упознајмо наш крај шетали смо; разгледали, истраживали и упознали своју околину, правили смо мапу нашег краја у циљу оријентације помоћу мапе. 

На активностима са темом оријентација ученици су упознати са странама света и средствима за одређивање страна света у природи. Научили су да користе компас и како да се сналазе уз помоћ оријентира из природе.

На наредним активностима ученици су делимично упознали  мале животиње из нашег окружења,њихово станиште,њихове одлике и начин живљења. Као и то како се треба опходити према њима.

  Ученици су најчешће усмено анкетирани на крају сваке активности ( како им се допало,шта им се посебно допало,шта им се није допало,да ли би волели још нешто да радимо у вези теме), такође ученици су неколико пута попуњавали и чек листе, којима су изразили своје мишљење о одређеним темама, као и  о целокупном раду. На основу свих наведених провера и континуираним праћењем ученика у току активности закључујем да  ученици показују велико интересовање и веома су  задовољни увођењем овог пројекта у нашу праксу.

                                                                                                                     Реализатор:

                                                                                                                 Александра Марић


ОШ ,,Олга Петров”

Издвојено одељење: Врбовско

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМ: „ЗДРАВСТВЕНО- ВАСПИТНЕ АКТИВНОСТИ“

школска 2020/2021.

Циљеви овог програма  је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, , вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља .

ТемаПериод реализацијеБрој реализованих сати 
Здрава исхранасептембар6
Лична хигијенаоктобар8
Спортом до здрављановембар8
Екологија и здрављедецембар6

У овом програму учествује 12 ученика 1. и 2. разреда .

У току првог полугодишта реализоване су следеће активности:

Циљеви пројекта су остварени. Ученицу су , кроз игру, сагледавали важности здравог начина живота, оно што је још битније, јесте да су нешто од истакнутог, на овим часовима, почели примењивати у свакодневном животу (за ужину су носили воће, житарице и сл. Руке су прали на исправан начин и осталима се хвалили како они то раде…).

Резултати пројекта: 

У оквиру теме Здрава исхрана ученици су, најпре кроз прављење пирамиде исхране, а касније и кроз дан здраве хране, уочавали шта је оно што је најздавије појести, а шта је оно што је мање здраво.

Кроз тему Лична хигијена,  ученици су научили на који начин правилно перемо руке, зубе, на који начин одржавамо правилну хигијену тела и како се зове лекар, који нам у одређеном тренутку може помоћи. Ова тема је ученицима била изузетно занимљива, јер смо на једно часу и глумили докторе и пацијенте, где би доктор давао савете везане за лићну хигијену тела, руку, зуба, косе…

Током реализовања теме Спортом до здравља  настава се у нашем одељењу вршила online. У овом слућају, материјал за рад сам им слала преко вибера, где су ученици бојили, али и добијали одређени материјал да прочитају или погледају. Један час су и гледали презентацију у свом доме, коју смо касније коментарисали.

Кроз тему Екологија и здравље ученици научили шта подразумева екологија и схватили важност исте, за здравље читавог човечанства. Један део ове теме, такође нисмо ишли у школи, па смо уз помоћ вибера и других интернет страница научили нешто о екологију, а по повратку у школу, организовали смо чишћење школског дворишта, уз адекватне епидемиолошке мере.

Ученици са великим еланом долазе на секције, нешто им се допада мање, нешто више, али су свачија интересовања задовољена. Постављајући им додатна питања, у смислу шта им се више, а шта мање допало, планирам следећи час, у цуљу што веће занимљивости самог часа.

Учитељица:

Нада Лекић Маневски


Извештај о реализацији  пројекта: “ЈЕДНОСМЕНСКИ ОБОГАЋЕНИ РАД”

ПОДРУЧНА  ШКОЛА „ ОЛГА  ПЕТРОВ „   ТОВИЛИШТЕ

Од 1.9.2020. наша школа је омогућила ученицима нове активности које се реализују након часова редовне наставе пружајући ученицима садржајнији боравак у школи и на који ученици долазе са задовољством и радошћу.

Назив програма је КРЕАТИВНИ КУТАК и обухвата 9 ученица 3-3 и 4-3 одељења. Часови се одржавају два пута недељно по 60 минута, уторком и четвртком од 10,30-11,30. Циљ пројекта је да у раду са децом открије нови свет, свет стваралаштва, маштовитости. Добити су многоструке како за ученике и родитеље, тако и за школу јер излазимо у сусрет различитим потребама ученика. Ученици ће моћи да своје идеје (у смислу избора материјала и самог предмета) реализују у оквиру ове слободне активности. Ова слободна активност ће бити у корелацији са другим слободним активностима. Ученик ће имати могућност да теоретске замисли у оквиру неке друге слободне активности, реализује практично у оквиру активности.

Наш задатак је да уложимо време и труд, на овом дивном пројекту, а резултати су следећи: 

– У септембру смо имали тему ЈЕСЕН, а у оквиру ње ученици су израђивали слике од јесењег лишћа, колаж од разнобојних дугмића  и сликали јесење дрво.

– У октобру тема је била УПОТРЕБНИ ПРЕДМЕТИ, ученици су правили од ролни папира држач за оловке, дворац ,дивље животиње и акваријум од папирних тањира.

– У новембру смо наставили да радимо на тему УПОТРЕБНИ ПРЕДМЕТИ, а ученици су од донетих материјала (пластичних и стаклених флаша, тегли, салвета,колаж папира ) израђивали предмете који се могу користити у свакодневном животу : касице за штедњу новца,чиније са ликом домаће животиње,”шашаве саксије”, вазе за цвеће ,украсне флаше.

-У децембру смо у оквиру теме НОВОГОДИШЊЕ ДЕКОРАЦИЈЕ  правили пахуље и јелку од папира, новогодишње украсе за прозоре и јелку. Ученици су замолили да своје украсе однесу кући и декоришу прозоре и јелке, а ја сам им то и дозволила на крају полугодишта .

– Секцији се придружио и нови ђак Стевановић Александар из одељења 3-3 и сада имамо 10 чланова.

Сваки пут смо након завршетка радова организовали малу изложбу у учионици како би 

је видели и други ученици.

У наредном периоду имамо у плану реализацију нових тематских радионица.

                                                                         Извештај поднела Душанка Трубарац

                                                                            реализатор пилот пројекта

. C:\Users\Marie\Downloads\IMG_20201029_111743.jpg

IMG_20201110_073200
C:\Users\Marie\Downloads\IMG_20200928_085944.jpg
C:\Users\Marie\Downloads\IMG_20201103_104946.jpg
IMG_20201217_110440
IMG_20201201_111437
IMG_20201208_104131
IMG_20201217_103228
IMG_20210122_090735
IMG_20210122_074058

БРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ МИГРАНАТА, ИЗБЕГЛИЦА/ТРАЖИОЦА АЗИЛА

Од 15. септембра 2020. године у школи је наставио да се остварује МADAD пројекат, који се односи на укључивање ученика миграната, избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања. У периоду септембар – новембар пет ученика (од првог до седмог разреда) прати онлајн наставу. У децембру су остала три ученика у систему. 

Половином децембра школа је укључена у ,,Акелиус“ пројекат- програм за додатне часове на даљину кроз менторску подршку. У школи се прикупљају материјали од предметних наставника и учитеља, координатор школског тима их поставља на Google учионицу, као помоћ наставнику ментору.  Евиденцију о ученицима, као и праћење напредовања ученика воде наставници ментори. Један од наставника ментора наше школе је Ивана Стаменковић, наставница биологије. 

Драгана Вешковић, координатор школског тима