Select Page

ОСНОВНА ШКОЛА

 „ОЛГА ПЕТРОВ“

Дејана Смиљковића 9

11213 Падинска Скела

Број: 1908/1

Датум: 31.10.2018. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Олга Петров“ из Падинске Скеле

о б ј а в љ у ј е

П  О  З  И  В

за подношење понуда за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи

ЈН бр. 1.2.1/18

 1. Назив наручиоца: Основна школа „Олга Петров“
 • Адреса: Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела.
 • Врста наручиоца: Просвета.
 • Интернет страна наручиоца: www.osolgapetrov.edu.rs
 • Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
 • Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи.
 • Назив и ознака из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања.
 • Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.
 • Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе.
 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр. 1.2.1/18 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 09.11.2018. године до 10.30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 09.11.2018. године у 11.00 часова, у учионици, на адреси: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
 1. Контакт лице:
 2. Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке
 3. Факс: 011/3470-519
 4. Е-mail: office@kgbnabavke.rs