Select Page

ОСНОВНА ШКОЛА

„ОЛГА ПЕТРОВ“

Дејана Смиљковића 9

11213 Падинска Скела

Број: 213/1

Датум: 23.02.2017. године

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа „Олга Петров“ из Падинске Скеле

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

ЈН бр. 1.1.1/17

 1. Назив наручиоца: Основна школа „Олга Петров“.
 • Адреса: Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела.
 • Врста наручиоца: Просвета.
 • Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
 • Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија.
 • Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија.
 • Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.
 • Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта наручиоца.
 • Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела – лицу за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку набавка добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/17 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

Рок за подношење понуда је до 06.03.2017. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 06.03.2017. године у 13:00 часова, у просторијама школе, на адреси: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења лицу за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.
 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
 1. Контакт лице:

Драгомир Крстовић, дипл. инж. електр., службеник за јавне набавке

 • Факс: 011/3470-519
 • Е-mail: office@kgbnabavke.rs