Select Page

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ“

Дејана Смиљковића 9

Падинска Скела

Број: 1105/1

Датум: 21.06.2018. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Олга Петров“ из Падинске Скеле објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – рачунари,

за потребе Основна школа „Олга Петров“ из Падинске Скеле

ЈН бр. 1.1.4/18

 1. Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Олга Петров“, Дејана Смиљковића 9, Падинска Скела.
 2. Интернет страна наручиоца: www.osolgapetrov.edu.rs  .
 • Врста наручиоца: Просвета.
 • Предмет јавне набавке: Набавка добара – рачунари.
 • Назив из Општег речника набавке: Рачунарска опрема.
 • Ознака из Општег речника набавки: 30230000.
 • Уговорена вредност без ПДВ-а (дин.): 795.000,00 дин.
 • Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 • Број примљених понуда: 4 (четири) понуде.
 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Р.бр.ПонуђачПонуђена цена  без ПДВ-аПонуђена цена са ПДВ-омРангирање
1.WISE SOLUTION & SUPPORT DOO, Павла Поповића 316, Београд795.000,00954.000,001
 1.  Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач неће извршавати уговор преко подизвођача.

    12. Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.06.2018. године.

 1.  Датум закључења уговора: 19.06.2018. године.
 1. Основни подаци о добављачу: WISE SOLUTION & SUPPORT DOO, Павла Поповића 316, Београд, матични број: 20611286,  ПИБ: 106480117.

15. Период важења уговора: Уговор важи до момента набавке свих добара која представљају предмет Уговора.

16. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема околности које представљају основ за измену уговора.